Crisismanagement

Crisismanagement

Gebeurtenissen, situaties, ongevallen, pandemieën of crisissen kunnen zich ongepland voordoen waarop een bedrijf, organisatie, autoriteit, bureau, enz. niet is voorbereid.
Misschien kan men zelfs aan het begin van de gebeurtenis de gevolgen niet inschatten en ook niet putten uit vroegere ervaringen.
Een actueel voorbeeld is de Covid 19 pandemie.

Dergelijke gebeurtenissen hebben een dramatisch effect. Onmiddellijk na het voorval moet een task force worden geïnstalleerd buiten de "dagelijkse gang van zaken".

Er kunnen mensenlevens of de functionaliteit van bedrijven of organisaties op het spel staan, dus is er geen tijd voor lange discussies en coördinatieprocessen. Als er gevaar dreigt, moeten er onmiddellijk beslissingen worden genomen. Maar vrijwel geen enkele onderneming, organisatie, instantie enz. is in staat om dergelijke middelen met de bijbehorende bekwaamheid permanent in stand te houden.

Kenmerkend is dat in noodsituaties uiterst gericht moet worden opgetreden, omdat er onder meer sprake is van een groot aantal variabelen, verwarring, tegenstrijdigheden en chaos. Focus, flexibiliteit en het voortdurend inspelen op de laatste ontwikkelingen zijn vereist.

Er is dus crisismanagement nodig, bemand met mensen die multidisciplinair kunnen coördineren en tegelijkertijd pragmatisch en doelgericht kunnen handelen in dergelijke stressvolle situaties. Niet elke goede manager is ook geschikt als manager in een crisis. Daarom bieden wij u onze beproefde deskundigen aan, die hebben bewezen dat zij in vergelijkbare situaties het hoofd koel kunnen houden en in alle bedrijfsonderdelen met de kortst mogelijke doorlooptijd kunnen optreden.

Onmiddellijke aanpak van crisissituaties

De gevolgen beheersen

Inrichten van een controlecentrum voor risicobeheersing en crisismanagement

Inzet als risicomanager / crisisteam

Ondersteuning bij de aanpak van specifieke bedreigingen

Ons 10-punten plan met de Covid 19 pandemie als voorbeeld:

Samen met alle belanghebbenden wordt beschreven dat Covid-19 geen kortstondige gebeurtenis is, maar een latente dreiging.

Er wordt een prioriteitenlijst opgesteld waarin ook de relevante doelstellingen worden geformuleerd, zoals de bescherming van werknemers, het waarborgen van de functionaliteit, het behoud van de economische efficiëntie, de veiligheid voor de klanten, enz.

Deze doelstellingen kunnen voor elke onderneming of organisatie, autoriteit, gemeente, enz. zeer verschillend zijn en verschillend worden gewogen, bv. ondernemingen hebben de neiging zich meer te concentreren op economische efficiëntie, terwijl een gemeente de neiging heeft zich meer te concentreren op rechtsbescherming.

Er moet een Er moet een corona-functionaris zijn die in een staffunctie optreedt (d.w.z. niet directie, CEO, eigenaar) en buiten de dagelijkse gang van zaken.

Mochten overeenkomstige middelen niet beschikbaar zijn, dan zal de WB Risk Prevention Systems deze functie over te nemen als extern hoofd van het cristpersoneel, zoals bijvoorbeeld op de luchthaven van Leipzig.

De Corona-officier heeft duidelijke bevoegdheden en beslissingsbevoegdheid nodig. Hij is de enige die met de autoriteiten en andere instanties praat.

Snelle beslissingen zijn noodzakelijk, er mogen geen "knelpunten" in de besluitvorming zijn. Daarom is het noodzakelijk af te wijken van de klassieke besluitvormingskanalen, vooral in middelgrote ondernemingen.

De besluiten worden genomen in periodieke stemmingsrondes met deelneming van de betrokken diensten.

Belangrijk: Niet het managementniveau, maar het technische niveau is doorslaggevend. Hier worden besluiten genomen die aan het management worden gerapporteerd, maar die niet afhankelijk zijn van hun goedkeuring.

Duidelijke, ondubbelzinnige en voortdurende communicatie, zowel intern als extern. 

Ook hier moet de communicatie op het werkniveau en niet op het managementniveau plaatsvinden.

Bij interne vergaderingen moet het management voortdurend aanwezig zijn, maar de Corona Officer neemt het technische gedeelte voor zijn rekening.

Concrete maatregelen, b.v. routing, ploegendienstplan, markering, enz. worden in de deskundigengroep gepland.

Aankoop, installatie, technische maatregelen, zoals ruimtelijke veranderingen of verbouwingen, vinden plaats in de veronderstelling dat dergelijke veranderingen niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn moeten worden gehandhaafd.

Voortdurend nagaan of bestaande maatregelen worden beïnvloed door nieuwe voorschriften of eisen. 

Er moet altijd rekening mee worden gehouden dat in uitzonderlijke situaties, zoals de Covid 19-pandemie, de officiële informatie vaak, bijna dagelijks, verandert en ook van autoriteit tot autoriteit met elkaar in tegenspraak kan zijn.