Crisismanagement team

Crisismanagement team

Er kunnen zich ongepland gebeurtenissen, situaties, ongevallen, pandemieën of crisissen voordoen waarop een bedrijf, organisatie, autoriteit of bureau niet is voorbereid.

Systemen voor risicobeheersing in noodsituaties WB

Misschien kan men zelfs aan het begin van de gebeurtenis de gevolgen niet inschatten en ook niet putten uit vroegere ervaringen.

Een actueel voorbeeld is de Covid 19 pandemie.

Dergelijke gebeurtenissen hebben een dramatisch effect. Onmiddellijk na het voorval, moet een Task Force worden geïnstalleerd die buiten de dagelijkse gang van zaken staat.

Er kunnen mensenlevens of de functionaliteit van bedrijven of organisaties op het spel staan, dus is er geen tijd voor lange discussies en coördinatieprocessen. Als er gevaar dreigt, moeten er onmiddellijk beslissingen worden genomen. Maar vrijwel geen enkele onderneming, organisatie, instantie enz. is in staat om dergelijke middelen met de bijbehorende bekwaamheid permanent in stand te houden.

Kenmerkend is dat in noodsituaties uiterst gericht moet worden opgetreden, omdat er onder meer sprake is van een groot aantal variabelen, verwarring, tegenstrijdigheden en chaos. Focus, flexibiliteit en het voortdurend inspelen op de laatste ontwikkelingen zijn vereist.

Dus er zal een Crisismanagement team nodig is, bemand door mensen die multidisciplinair kunnen coördineren. Tegelijkertijd moeten zij in staat zijn om in dergelijke stressvolle situaties pragmatisch en doelgericht te handelen. Niet elke goede manager is ook geschikt als manager in noodsituaties. Daarom bieden wij u onze beproefde deskundigen aan, die hebben bewezen dat zij in vergelijkbare situaties het hoofd koel kunnen houden en in alle gespecialiseerde afdelingen met de kortst mogelijke doorlooptijd kunnen optreden.

Onmiddellijke aanpak van crisissituaties

De gevolgen beheersen
Inrichten van een controlecentrum voor risicobeheersing en crisismanagement
Inzet als risicomanager / crisisteam
Ondersteuning bij de aanpak van specifieke bedreigingen

Ons 10-punten plan met de Covid 19 pandemie als voorbeeld:

Samen met alle belanghebbenden wordt beschreven dat Covid-19 geen kortstondige gebeurtenis is, maar een latente dreiging.

Er wordt een prioriteitenlijst opgesteld waarin ook de relevante doelstellingen worden geformuleerd, zoals de bescherming van werknemers, het waarborgen van de functionaliteit, het behoud van de levensvatbaarheid, de veiligheid voor de klanten, enz.

Deze doelstellingen kunnen voor elke onderneming of organisatie, autoriteit, gemeente, enz. zeer verschillend zijn en verschillend worden gewogen, bv. ondernemingen hebben de neiging zich meer te concentreren op economische levensvatbaarheid, terwijl een gemeente de neiging heeft zich meer te concentreren op rechtsbescherming.

Er moet een corona-functionaris zijn die in een staffunctie optreedt (d.w.z. niet directie, CEO, eigenaar) en die buiten de dagelijkse gang van zaken staat.

Mochten overeenkomstige middelen niet beschikbaar zijn, dan zal de WB Risk Prevention Systems deze functie over te nemen als extern hoofd van het cristpersoneel, zoals bijvoorbeeld op de luchthaven van Leipzig.

De Corona-officier heeft duidelijke bevoegdheden en beslissingsbevoegdheid nodig. Hij is de enige die met de autoriteiten en andere instanties praat.

Snelle beslissingen zijn noodzakelijk, er mogen geen "knelpunten" in de besluitvorming zijn. Daarom is het noodzakelijk af te wijken van de klassieke besluitvormingskanalen, vooral in het MKB.

De besluiten worden genomen in periodieke afstemmingsrondes met deelname van betrokken vakinhoudelijke specialisten.

Belangrijk: Niet het managementniveau, maar het vaktechnische niveau is doorslaggevend. Hier worden besluiten genomen die aan het management worden gerapporteerd, maar die niet afhankelijk zijn van hun goedkeuring.

Duidelijke, ondubbelzinnige en voortdurende communicatie, zowel intern als extern. 

Ook hier moet de communicatie de beslissingen op het uitvoeringsniveau volgen en niet op het managementniveau plaatsvinden.

Bij interne vergaderingen moet het management voortdurend aanwezig zijn, maar de Corona Officer neemt het vak inhoudelijke gedeelte voor zijn rekening.

Concrete maatregelen, b.v. routing, ploegendienstplan, markering, enz. worden in de deskundigengroep gepland.

Aankoop, installatie, technische maatregelen, zoals ruimtelijke veranderingen of verbouwingen, vinden plaats in de veronderstelling dat dergelijke veranderingen niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn moeten worden gehandhaafd.

Voortdurend nagaan of bestaande maatregelen worden beïnvloed door nieuwe voorschriften of eisen. 

Er moet altijd rekening mee worden gehouden dat in uitzonderlijke situaties, zoals de Covid 19-pandemie, de officiële informatie vaak, bijna dagelijks, verandert en ook van autoriteit tot autoriteit met elkaar in tegenspraak kan zijn.

Noodtoestandbeheer:

Vaststelling beginsituatie

 • vanaf welk moment is het een noodgeval?
 • Wie moet worden ingelicht?
 • Wat moet er geactiveerd worden?

Actieplanning

 • Oproepen van de aanwezige specialisten
 • "Finetunen" van het nood organigram
 • Activering van de richtlijnen en checklists
 • Naar binnen
 • Naar buiten
 • Bepalen van de topprioriteiten (b.v. beschikbaar stellen van middelen voor inzet, verzekeren van liquiditeit).
 • Planning van de uitvoering
  - Vrijlaten, bevoegdheden
  - Noodbegroting

Uitvoering & Commando

 • Verantwoordelijke crisismanager
 • Buiten de routine organisatie
 • Bijzondere bevoegdheden en volmachten
 • Contact met topmanagement (aandeelhouders, directie, burgemeester, enz.)

Opzetten en onderhouden van informatie- en communicatieprocessen voor het personeel van de onderneming

Activering van de communicatieplannen

 • Autoriteiten
 • Politie, brandweer, ziekenhuizen
 • Pers & media
 • Het publiek
  - Families
  - Omringende bevolking
 • Beschikbaar maken van gekwalificeerd personeel, specialisten en task forces (nood organigram)
 • zekerstellen van voorraden, veiligheid voor de noodtroepen
 • Veilig stellen van de processen en infrastructuur binnen het crisisteam
 • Real-time update: situatieschets en -weergave
 • Informatieprocessen, evaluatie en verspreiding
 • Operationele documentatie
 • Planning en organisatie van de maatregelen
 • Inzet 

War Room Command Staff

Onze diensten:

Noodhulpdiensten vormen slechts een klein deel van ons spectrum. 

Samen werken we individuele oplossingen uit die bij u passen, rekening houdend met uw behoeften en vereisten. Schrijf ons een Bericht of bel ons gewoon op: +49 234 9041836-30