Risicoanalyse langs de leveringsketens

Risicoanalyse bevoorradingsketens Risico
De transformatie van de toeleveringsketens is in volle gang. Zoals op vele andere gebieden ontwikkelt zich een bewustzijn van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

De moderne logistiek, die zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld en tot complexere bevoorradingsketens heeft geleid, wordt nu op de proef gesteld. De interactie tussen de vele leveranciers, transportbedrijven, productie- en distributielocaties moet niet alleen soepel verlopen. Niet alleen moeten in de hele waardeketen de wettelijke en sociale normen worden nageleefd, ook moeten risico's tijdig worden onderkend en tot een minimum worden beperkt.

Outsourcing: je kunt verantwoordelijkheid niet uit handen geven

De verdeling van afzonderlijke taken of van hele bedrijfsonderdelen over onderaannemers en dienstverleners is een populair middel om onder meer kosten te besparen. Vooral hier is een uitgebreide analyse nodig om de risico's beter te kunnen inschatten. Naast de economische factoren moet van tevoren worden nagegaan of de samenwerking op alle niveaus beantwoordt aan de eigen eisen en waarden van de onderneming.

Want risico's en overtredingen die je eerst niet ziet, kunnen snel je eigen probleem worden. Als de leverancier stroomopwaarts een probleem heeft, wordt het het probleem van de leverancier. Dit wordt op den duur het probleem van de leverancier zelf.

Risicoanalyse begint in uw eigen bedrijf

De centrale eis van de in juni 2021 aangenomen wet op de inkoopverplichtingen in de toeleveringsketen (LkSG) is het uitvoeren van een risicoanalyse en het implementeren van adequate

Maatregelen binnen het risicobeheerssysteem. Indien het reeds bestaat, wordt het nalevingsbeheerssysteem of het risicobeheerssysteem aangevuld, zo niet wordt het ingesteld.

De risicoanalyse van de volledige leveringsketens omvat een bedrijfsoverschrijdende audit en is bijgevolg complex. Daarbij moet elke onderneming waarmee wordt samengewerkt, afzonderlijk en systematisch worden onderzocht om mogelijke (nalevings)risico's op te sporen, te beoordelen en tot een minimum te beperken. Dit omvat onder meer het risico van wanbetaling, vooral bij externe leveranciers.

De huidige stand van zaken kan bijvoorbeeld worden bepaald door middel van een vragenlijst, en de resultaten worden geëvalueerd en geprioriteerd door deskundigen. De afzonderlijke resultaten vormen samen het totale risicopotentieel.

Uitvoering van de risicoanalyse

De resultaten van de analyse moeten vervolgens worden omgezet in preventieve maatregelen en de risico's moeten actief worden aangepakt. Het doel is altijd een effectieve minimalisering van de risico's binnen de toeleveringsketen. De verhouding tussen kosten en inspanningen speelt hierbij een belangrijke rol, evenals de vraag of bepaalde maatregelen tot verdere risico's kunnen leiden.

Indien zich een concrete schending van de zorgplicht voordoet of dreigt voor te doen, moeten onmiddellijk na kennisneming daarvan maatregelen worden getroffen die leiden tot beëindiging van de schending.

Als dit niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij een leverancier, moet een concept worden ontwikkeld. In geval van ernstige inbreuken kan ook de beëindiging van de zakelijke relatie worden overwogen.

De analyse, de maatregelen en de correctie van eventuele overtredingen zijn geen eenmalige aangelegenheid. De controle moet jaarlijks worden herhaald als onderdeel van een algemene risicobeoordeling of op ad hoc-basis.

Want alleen continu toezicht leidt tot succesvol risicobeheer van de toeleveringsketen. De invoering van een nieuw product of een nieuwe samenwerking met een leverancier is bijvoorbeeld een geschikte gelegenheid om het proces opnieuw te doorlopen.

Strategisch risicobeheer

Onvoorziene gebeurtenissen kunnen hele bevoorradingsketens lamleggen. In de afgelopen maanden heeft de Covid 19-pandemie aangetoond hoe snel zo'n toestand kan worden bereikt en wat dan werkelijk in het geding is: de basisvoorziening. Strategische planning en gezond risicobeheer kunnen de ineenstorting voorkomen en de onderneming ook op dergelijke crises voorbereiden.

Strategische planning en degelijk risicobeheer kunnen instorting voorkomen en de onderneming ook op dergelijke crises voorbereiden.

Ook al denkt u in eerste instantie dat gebeurtenissen zoals pandemieën of natuurrampen niet te plannen zijn, bij nadere beschouwing zal snel blijken dat dergelijke of soortgelijke crises zich in het verleden reeds hebben voorgedaan. India in het bijzonder is het perfecte trainingskamp voor crisismanagement. Uit elke gebeurtenis moeten lessen worden getrokken en consequenties worden getrokken voor toekomstige crises.

Behendigheid speelt daarbij een cruciale rol. Zoals in de hele arbeidswereld vereist is, moeten ook toeleveringsketens aanpasbaar en flexibel zijn. Veranderingen in de omgeving mogen niet leiden tot ineenstorting, maar tot (bedrijfs)ontwikkeling. Een focus op een kostenoptimale bevoorradingsketen zal op lange termijn niet werken. Een focus op duurzaamheid en flexibiliteit, in combinatie met strategisch risicobeheer, zal stabiele bevoorradingsketens mogelijk maken.

Heb je de zaak al afgehandeld?

Kent u het risicopotentieel van uw toeleveringsketens? Heeft u al te maken gehad met de Supply Chain Due Diligence Act?

Wij helpen u risico's in uw toeleveringsketen te identificeren en te beperken. Schrijf ons een bericht of bel ons gewoon even op!

Meer over het onderwerp Lieferketten zult u ook vinden hier op onze WB bedrijfspagina