Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Bescherming tegen seksueel geweld in bedrijven steeds belangrijker

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Seksuele intimidatie op de werkplek is een ernstig probleem dat zowel fysieke als psychologische gevolgen kan hebben voor de betrokken werknemers. Het omvat elk ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat seksueel van aard is of gericht is op het geslacht of de seksualiteit van de betrokkene en dat de werkomgeving beïnvloedt. 

De laatste jaren is men zich meer bewust geworden van het probleem van seksuele intimidatie op de werkplek. Veel bedrijven zijn al begonnen met het nemen van maatregelen om hun werknemers te beschermen. Dit is echter een continu proces dat voortdurende voorlichting, opleiding en bewustmaking van de werknemers vereist. 

Het creëren van een veilige werkomgeving is niet alleen moreel maar ook wettelijk noodzakelijk. Bedrijven in Duitsland zijn verplicht hun werknemers te beschermen tegen seksuele intimidatie op de werkplek of door collega's en passende maatregelen te nemen om het risico van seksueel geweld tot een minimum te beperken. 

Wij ondersteunen u bij preventie, noodhulp en crisisbeheer

Onze doelen:

1. beperking van de schade aan mogelijk getroffen personen
2. voorkoming van schade voor werknemers, werkgevers en bedrijven.
3. invoering van preventieve maatregelen om herhaling te voorkomen

Onze maatregelen:

 • Advies aan de directie In de komende besluiten over hoe om te gaan met mogelijke gevallen en toekomstige gebeurtenissen  
 • Open feedback "van buitenaf": Reflectie van zelfperceptie en perceptie van anderen 
 • Architectuur van het gehele maatregelenpakket  
 • Bepaling van de Prioriteiten en de daaruit voortvloeiende tijdsvolgorde van de uitvoering 
 • Advies voor Concrete gevallen van seksueel geweldde noodzaak van sancties en/of inschakeling van andere externe instanties en autoriteiten. 
 • Beoordeling van het arbeidsrecht met inschakeling van een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht
 • Slachtofferbescherming: Het doel is om (verdere) schade te beperken, vooral voor de getroffenen.
 • Verstrekking en/of selectie van een extern contact: indie niet direct of indirect verbonden is met de betrokken personen, het personeel en de onderneming, met inbegrip van het aanbod van een externe klachteninstantie met adequaat opgeleid personeel (analoog aan de Telefonische counseling®), anonieme meldingsmogelijkheid per e-mail, enz. 
 • Documentatie van de gevallen en rapporteren aan de directie 
 • Bedreigingen aanpakkenZo nodig arbeidsrechtelijke sancties; afhankelijk van de kracht van de zaak: externe onderzoeker voor het onderzoek van specifieke verdachte gevallen.
 • Nazorg: Verdere steun voor de getroffenen, zo nodig reïntegratie & personeelsplanning enz. 
 •  
 • Planning van een Communicatiestrategie De betrokkenen en de rest van het personeel aanspreken om roddels en schade aan de reputatie van personen en het bedrijf te voorkomen.
 • Stemmingsbarometer (Stemming in het bedrijf, in afdelingen, in teams) 
 • Media monitoring 
 • Planning en terbeschikkingstelling van een Perswoordvoerder of communicatieadviseur voor communicatie met de buitenwereld
 • Herhaling vermijden: Met de actieve, vormende betrokkenheid van de vertrouwenskring; zo nodig ondersteund door externe facilitatoren.
  • Opleiden / coachen / begeleiden van interne aanspreekpartners 
  • Ontwikkeling van maatregelen voor Sensibilisatie het personeel 
  • Ontwikkeling van aanbiedingen voor Betrokkenen (Trefwoord "vrije ruimte") 
  • Ontwikkeling van Gestandaardiseerde processen voor het omgaan met delicate problemen in het bedrijf 

Heeft u vragen of specifieke gevallen in uw bedrijf waarbij wij u kunnen ondersteunen? Regel voor een vrijblijvende afspraak of stuur ons een bericht:

Preventieve maatregelen tegen seksuele intimidatie

Leren van de besten en de fouten van anderen vermijden - Nederland als pionier

Wij hebben de ervaring dat Nederlandse bedrijven duidelijk meer volwassen en ervaren in het omgaan met het onderwerp vanonze zijn als vele andere Unterprise in Europa. Dit kan het gevolg zijn van de verschillende juridischl Verordeningen liegen ook (in Nederland zijn er al sinds de jaren negentig Een specifieke wet ter bescherming tegen intimidatie, discriminatie en geweld op de werkplek). Sow een verhoogde bewustzijn van de samenleving. In Nederland zijn er al al vele jaren een sterke beweging voor gendergelijkheid en bestrijding van discriminatie en geweld. De samenleving is Zeer gevoelig voor de kwestie van seksuele intimidatie en Slachtofferbescherming.

Daarom werken we met de beste Deskundigen uit Nederland die in de loop der jaren sterk betrokken waren en zijn bij het ontwerpen en toepassen van passende maatregelen.

Wij hebben ook veel bedrijven begeleid die verrast werden door overeenkomstige problemen bij het personeel en daardoor in blind actionisme vervielen of de uitdagingen onderschatten. Maak niet dezelfde fouten! 

Contactformulier

Heeft u vragen of wilt u meer weten over WB Risk Prevention Systems?

We kijken uit naar een uitwisseling met u. Schrijf ons een bericht of bel ons: +49 234 9041836-30.