Verkrijging en verificatie van de conformiteit met orders en specificaties

Hoe goed of slecht voldoet u aan de wettelijke voorschriften? Met welke voorschriften moet u überhaupt rekening houden en hoe kunnen die worden uitgevoerd? Met welke maatregelen bereikt u welke effecten?

Onze aanpak

Wij beheersen het hele scala van noodzakelijke analytische methoden in combinatie met praktische ervaringenwaarmee het mogelijk is om (door een neutrale blik van buitenaf) op gestructureerde wijze vast te leggen en te documenteren hoe goed u, uw bedrijf, uw instelling of autoriteit omgaat met de officiële vereisten ("Conformiteit") en waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Wij evalueren neutraal de overeenstemming tussen uw papieren en documenten en de realiteit ter plaatse (in de vorm van een "Auditing"). Het is de bedoeling om samen met u het potentieel voor verbetering vast te stellen. En niet alleen met betrekking tot de factor "besmettingsrisico" (= sociale motivatie), maar ook met betrekking tot de verhoging van de efficiëntie en de rentabiliteit (= ondernemersmotivatie).

Doel van de maatregelen 

 1. Ontwikkeling van een concept voor de uitvoering van de bevelen en redelijke maatregelen om het bedrijf, d.w.z. de werknemers (en bezoekers) op de bedrijfslocaties, afdoende te beschermen.  
 1. Toetsing en documentatie van de geplande en uitgevoerde maatregelen door een externe beoordelaar, onder meer om de naleving van de due diligence-verplichtingen ten aanzien van autoriteiten, werknemers en andere belanghebbenden te kunnen documenteren. 

Voorgestelde maatregelen 

 • Verzamelen van relevante besluiten en/of andere aanbevelingen voor de redelijke bescherming van personeel en bezoekers. 
 • In rechtstreeks overleg met u (en zo nodig met de autoriteiten) worden de eisen en maatregelen vastgesteld die ter plaatse doeltreffend zijn of zinvol kunnen worden uitgevoerd. 
Mijlpaal 1: Wat zijn uw specifieke vereisten op uw locaties? 
 • Vertaling van de eisen in mogelijke maatregelen > hoe kunt u de maatregelen uitvoeren?
 • De onderdelen zouden zijn:  
  • Proces- en procedurebeschrijvingen,  
  • Bedrijfsorganisatie (inclusief eigen personeel, maar ook bezoekers, aankomst en vertrek van werknemers, levering van goederen, enz,)  
  • structurele en technische aanpassingen. 
Mijlpaal 2: Wat wilt u implementeren en hoe? 
 • Wij zullen u begeleiden tijdens het implementatieproces, want er zullen zich zeker problemen voordoen of de oorspronkelijke plannen zullen moeten worden aangepast. 
Mijlpaal 3: Het concept is ingevoerd, de uitvoering heeft een niveau van rijpheid bereikt dat u extern kunt laten beoordelen/auditen. 
 • Wij helpen u bij het opstellen van het auditplan, dat vervolgens aan de beoordelaar wordt overhandigd met een beknopt verslag. 
 • Wij begeleiden en coördineren de uitvoering van de audit door de (externe) beoordelaar: 
  • Desk audit/conformiteitsbeoordeling van de documenten die u/wij overhandigen, 
  • Opstellen van een checklist voor het bezoek ter plaatse, 
  • onaangekondigd bezoek ter plaatse: de beoordelaar krijgt een realistisch beeld van de processen enz. "onder de huidige omstandigheden
  • Opstellen van het controleverslag, 
  • Indien nodig (indien optimalisatiepotentieel herkenbaar is), stelt de accountant aanvullend een management letter op. 
Mijlpaal 4: Audit voltooid.