Privacybeleid

Het adres van onze website is: https://www.risk-prevention-systems.com

De pagina van de holding is hier: https://www.wamser-batra.de

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van WB Risk Prevention Systems GmbH een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van de WB Risk Prevention Systems GmbH is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor deze verwerking bestaat, zullen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de voor de WB Risk Prevention Systems GmbH geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als beheerder heeft WB Risk Prevention Systems GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd onderhevig zijn aan zwakke plekken in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het elke betrokkene vrij om zijn persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

0. functionaris voor gegevensbescherming

Dirk Gui
Dirk Gui HR Management Consulting en gegevensbescherming
Goerdtstraße 17
44803 Bochum

Tel: 0234 / 87934409
Fax: 0234 / 87934410
EMail: datenschutz@wamser-batra.de

1. definities

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, in het bijzonder onder a), b) en f).

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen).
 • Contactinformatie (bv. e-mail, telefoonnummers).
 • Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's).
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokken personen

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod (hierna worden de betrokkenen ook gezamenlijk aangeduid als "gebruikers").

Doel van de verwerking

 • Beschikbaarstelling van het online-aanbod, de functies en de inhoud ervan.
 • Reageren op contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Bereikmeting/marketing

De gegevensbeschermingsverklaring van WB Risk Prevention Systems GmbH is gebaseerd op de termen die in de Europese richtlijn en verordening worden gebruikt bij het uitvaardigen van de algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten.

In dit Privacybeleid gebruiken wij onder meer de volgende termen:

 • a) persoonsgegevens Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • b) betrokkene Onder betrokkene wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
 • c) "verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 • d) Beperking van de verwerking Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.
 • e) profilering Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
 • f) Pseudonimisering Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld, mits die aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.
 • g) voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.
 • h) verwerker verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • i) ontvanger Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam aan wie, respectievelijk waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het al dan niet een derde betreft. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.
 • j) derde": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, noch de voor de verwerking verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
 • k) "toestemming": elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:

WB Risk Prevention Systems GmbH

Bergstrasse 152
44791 Bochum
Duitsland

Telefoon: +49 9041836 0
E-mail: enquiry@risk-prevention-systems.com
Website: www.risk-prevention-systems.com

3. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de WB Risk Prevention Systems GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de WB Risk Prevention Systems GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te waarborgen, en (4) om de wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de WB Risk Prevention Systems GmbH enerzijds anoniem verzamelde gegevens en informatie en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen, zodat we uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau kunnen garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

4. abonnement op onze nieuwsbrief "India Brief

Op de website van WB Risk Prevention Systems GmbH wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming ("India Brief"). De persoonsgegevens die bij de inschrijving op de nieuwsbrief aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden gespecificeerd in het daartoe gebruikte invoermasker.

WB Risk Prevention Systems GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over vakinhoudelijke / deskundige artikelen over India. Dit kunnen ook aanbiedingen van het bedrijf zijn. De nieuwsbrief van onze onderneming kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen, indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat voor het eerst is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief in de zogenaamde "double opt-in procedure". Deze bevestigingsmail dient uitdrukkelijk om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Als u uw e-mailadres niet bevestigt, ontvangt u geen nieuwsbrief.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het ogenblik van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie, die worden toegewezen door de Internet Service Provider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om later het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene te kunnen traceren en dient derhalve de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking en uw bescherming.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijzigingen in de technische omstandigheden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd door op de link "unsubscribe" te klikken of door ons daarvan in kennis te stellen ("opt-out"). De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Bovendien bestaat te allen tijde de mogelijkheid om zich rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking uit te schrijven voor de mailing van de nieuwsbrief of om de verantwoordelijke voor de verwerking daarvan op een andere manier in kennis te stellen.

Wij gebruiken rapidmail om onze nieuwsbrief te versturen. Uw gegevens worden daarom aan rapidmail GmbH doorgegeven. Daarbij is het rapidmail GmbH verboden uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan het verzenden van de nieuwsbrief. Het is rapidmail GmbH niet toegestaan uw gegevens door te geven of te verkopen. rapidmail is een Duitse, gecertificeerde aanbieder van nieuwsbriefsoftware, die zorgvuldig volgens de eisen van de DSGVO en de BDSG geselecteerd werd. Anders worden er geen gegevens aan derden doorgegeven.

5. bijhouden van nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven van WB Risk Prevention Systems GmbH bevatten zogenaamde trackingpixels. Een tracking pixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketing campagnes mogelijk. De WB Risk Prevention Systems GmbH kan op basis van de ingesloten trackingpixel zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Deze persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming in dit verband via de dubbele opt-in procedure in te trekken. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De WB Risk Prevention Systems GmbH beschouwt een terugtrekking uit de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

6. abonnement op de blog op de website

Op de bijdragen in de blog van WB Risk Prevention Systems GmbH kan niet langer afzonderlijk worden ingetekend. In plaats daarvan worden de bijdragen in redactioneel herziene vorm als onderdeel van onze nieuwsbrief "India Letter" aan de abonnees van de nieuwsbrief toegezonden (zie hierboven "4. Abonnement op onze nieuwsbrief "India Letter"").

7. privacybeleid voor webinars met GoToWebinar

Om webinars via het internet te kunnen houden, gebruikt WB Risk Prevention Systems GmbH de softwareoplossing GoToWebinar van LogMeIn, Inc. 333 Summer Street, Boston, MA 02210 USA.
LogMeIn, Inc. is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens voor het verlenen van deze dienst en de bijbehorende gegevensverwerking. U kunt het privacybeleid van LogMeIn vinden hier.
Voor de uitvoering van het webinar geven wij uw registratie- of klantgegevens door aan LogMeIn, Inc. De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 a) DSGVO). Voor de uitvoering van het webinar wordt een versleutelde verbinding tot stand gebracht tussen u en de organisator van het webinar.
De webinars worden regelmatig opgenomen om ze op de website van WB Risk Prevention Systems GmbH en op andere platforms beschikbaar te stellen voor latere raadpleging. Vragen die deelnemers tijdens het seminar stellen en de bijbehorende antwoorden worden ook opgenomen en herhaald wanneer het webinar later wordt opgeroepen.
Tijdens en na het webinar worden statistische gegevens verzameld. Als u deelneemt aan een webinar, ontvangen wij naast uw registratiegegevens ook informatie over de duur van de deelname, de belangstelling voor het webinar, de gestelde vragen of gegeven antwoorden, met het oog op de optimalisering van toekomstige webinars en de uitbreiding van onze adviesdiensten.

8. routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken of indien de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, daarin voorzien.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

9. rechten van de betrokkene

 • a) Recht om bevestiging te krijgen Elke betrokkene heeft het recht, dat hem door de Europese richtlijn en de verordening wordt toegekend, om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht op bevestiging wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • b) Recht van toegang Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te allen tijde kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Voorts heeft de betrokkene krachtens de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:
  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur
  • het bestaan van het recht om de rectificatie of wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, of de beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte. Als een betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • c) het recht van rectificatie Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening verleende recht om onjuiste persoonsgegevens die hem of haar betreffen onverwijld te laten rectificeren. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking. Indien een betrokkene dit recht wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten) Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te verkrijgen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:
  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
  • Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat de door de WB Risk Prevention Systems GmbH opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van WB Risk Prevention Systems GmbH zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd. Indien de persoonsgegevens door de WB Risk Prevention Systems GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf verantwoordelijk is op grond van art. 17 lid. 1 DS-GVO, WB Risk Prevention Systems GmbH treft redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verantwoordelijken voor de verwerking van de bekendgemaakte persoonsgegevens te compenseren, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, teneinde de betrokkene ervan in kennis te stellen dat hij die andere verantwoordelijken voor de verwerking heeft verzocht alle links naar de persoonsgegevens of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van de WB Risk Prevention Systems GmbH zal in individuele gevallen het nodige regelen.
 • e) Recht op beperking van de verwerking Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen, indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de gegevensbeschermingsverordening bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de door de WB Risk Prevention Systems GmbH opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de WB Risk Prevention Systems GmbH regelt de beperking van de verwerking.
 • (f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het bij de Europese richtlijn en verordening verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. De betrokkene heeft tevens het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zich daartegen verzet, mits de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen. Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR recht op rechtstreekse overdracht van persoonsgegevens van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen. Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot elke medewerker van de WB Risk Prevention Systems GmbH.
 • g) Recht van bezwaar Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt geraakt, heeft het bij de Europese richtlijn en verordening toegekende recht om te allen tijde op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR plaatsvindt. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De WB Risk Prevention Systems GmbH zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Indien de WB Risk Prevention Systems GmbH persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal WB Risk Prevention Systems GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door de WB Risk Prevention Systems GmbH wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO), tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van de WB Risk Prevention Systems GmbH of een andere medewerker. Het staat de betrokkene tevens vrij zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.
 • (h) Geautomatiseerde besluiten per geval, waaronder profilering Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft de WB Risk Prevention Systems GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht om de betrokkenheid van de betrokkene van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten. Indien de betrokkene de rechten betreffende geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • i) Recht om toestemming in te trekken uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

10. gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op het beheer van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager de relevante aanvraagdocumenten langs elektronische weg bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een op de website beschikbaar webformulier. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluit, worden de sollicitatiedocumenten automatisch gewist twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit, mits geen ander legitiem belang van de verantwoordelijke voor de verwerking zich tegen deze wissing verzet. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

11. privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Facebook

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd, een onlinegemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het delen van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van sociale netwerken onder meer in staat privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien de betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Facebook-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende Facebook-component bij Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op. https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE kan worden opgeroepen. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene worden bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina's van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of indien de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd met het oproepen van onze website bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat te vinden is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/ geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

12. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, ordenen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene naar een website is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website zijn geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de optimalisering van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort en geanonimiseerd door Google indien de toegang tot onze internetpagina's plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door de cookie te plaatsen wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de betreffende Google Analytics-component toe aangezet om gegevens aan Google door te geven ten behoeve van online-analyse. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens commissieberekeningen mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google Analytics is geplaatst, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics en met betrekking tot het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser add-on laat Google Analytics via JavaScript weten dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het informaticasysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, bestaat de mogelijkheid om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html kan worden opgehaald. Google Analytics is toegankelijk via deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ in meer detail uitgelegd.

13. privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google+

De controller heeft de Google+ knop geïntegreerd als een onderdeel op deze website. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd, een onlinegemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het delen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen aanmaken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De exploitatiemaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Google+ button is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Google+ button toe aangezet een weergave van de desbetreffende Google+ button van Google te downloaden. In het kader van deze technische procedure krijgt Google informatie over welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene worden bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/ in meer detail uitgelegd.

beschikbaar.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google+ knop en door Google toegewezen aan de respectievelijke Google+ account van de betrokkene.

Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen activeert en zo een Google+1-aanbeveling doet, zal Google deze informatie koppelen aan de persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en deze persoonlijke gegevens opslaan. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Een door de betrokkene op deze website gedane Google+1-aanbeveling wordt vervolgens samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de in dit account opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-diensten, bijvoorbeeld de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website in verband brengen met andere persoonlijke gegevens die door Google zijn opgeslagen. Google registreert deze persoonlijke informatie ook om de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt altijd informatie via de Google+-knop dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op hetzelfde moment dat hij onze website oproept, bij Google+ is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet.

Indien de betrokkene niet wil dat zijn persoonsgegevens aan Google worden doorgegeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Google+-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ kan worden opgehaald. Meer informatie van Google over de Google+1-knop is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy kan worden opgehaald.

14. privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van LinkedIn

De controller heeft onderdelen van de LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt contact te leggen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde personen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor gegevensbeschermingskwesties buiten de VS is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elke afzonderlijke oproep van onze website die is voorzien van een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in), zorgt deze component ervoor dat de door de betrokkene gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn downloadt. Meer informatie over de LinkedIn plug-ins is te vinden onder https://developer.linkedin.com/plugins kan worden opgeroepen. In het kader van deze technische procedure ontvangt LinkedIn informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn toegewezen aan het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop activeert, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat het deze persoonsgegevens op.

LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op hetzelfde moment dat hij onze website oproept, bij LinkedIn is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan LinkedIn wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

LinkedIn biedt op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls De mogelijkheid om af te zien van e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties, en om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn gebruikt ook partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies zijn te vinden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy worden afgewezen. Het toepasselijke privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy beschikbaar. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy beschikbaar.

15. privacybeleid betreffende het gebruik en de toepassing van Twitter

De controller heeft onderdelen van Twitter op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, voor het publiek toegankelijke microbloggingdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets kunnen publiceren en verspreiden, d.w.z. korte berichten van maximaal 140 tekens. Deze korte berichten kunnen door iedereen worden geraadpleegd, ook door mensen die niet bij Twitter zijn geregistreerd. De tweets worden echter ook getoond aan de zogenaamde volgers van de desbetreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en daarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Twitter-component toe aangezet een weergave van de desbetreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Nadere informatie over de Twitter-knoppen is beschikbaar op https://about.twitter.com/de/resources/buttons terug te halen. In het kader van deze technische procedure ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene worden bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, om deze website bekendheid te geven in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en door Twitter toegewezen aan de respectieve Twitter-account van de betrokkene. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen activeert, worden de aldus doorgegeven gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd met het oproepen van onze website bij Twitter is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Twitter wordt doorgegeven, kan hij dit voorkomen door zich bij zijn Twitter-account uit te loggen voordat hij toegang krijgt tot onze website.

Het toepasselijke privacybeleid van Twitter is beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de beschikbaar.

16. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van XING

De "XING Share Button" wordt op deze website gebruikt. Wanneer u deze website opent, wordt via uw browser kortstondig een verbinding tot stand gebracht met servers van XING SE ("XING"), waarmee de "XING Share Button"-functies (met name de berekening/weergave van de tellerwaarde) ter beschikking worden gesteld. XING slaat geen persoonlijke gegevens over u op wanneer u deze website oproept. In het bijzonder slaat XING geen IP-adressen op. Er is ook geen evaluatie van uw gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in verband met de "XING Share Button". De huidige gegevensbeschermingsinformatie over de "XING Share Button" en aanvullende informatie is te vinden op deze website: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

17. rechtsgrondslag van de verwerking

Artikel 6 I lit. a DS-GVO dient als rechtsgrondslag voor onze onderneming voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I, onder b), van de GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moest worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO. Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6 I, onder f), van de DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat zij uitdrukkelijk door de Europese wetgever zijn vermeld. In dit verband was het Hof van oordeel dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, DS-GVO).

18. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

19. duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract.

20. wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking van de persoonsgegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele regelingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene zijn persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval uitleggen of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken, en wat de gevolgen zouden zijn indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

21. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

22. integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online-aanbod gebruiken wij inhoud of dienstaanbiedingen van derde aanbieders op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) inhoud of dienstaanbiedingen van derde aanbieders om hun inhoud en diensten, zoals video's of lettertypes (hierna uniform "inhoud" genoemd), te integreren.

Hiervoor is het altijd nodig dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker waarnemen, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is derhalve noodzakelijk voor de presentatie van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (orderverwerkers of derden) doorgeven, aan hen doorgeven of hen anderszins toegang tot de gegevens verschaffen, gebeurt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming (bijv. indien een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO), u hiervoor toestemming heeft gegeven, een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij gebruik van agenten, webhosts, etc.).

Indien wij derden opdracht geven tot het verwerken van gegevens op basis van een zogenaamde "opdrachtverwerkingsovereenkomst", gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

23. online aanwezigheid in de sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten aldaar. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door berichten te schrijven op onze online aanwezigheden of ons berichten te sturen.

24. overdrachten naar derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of doorgifte van gegevens aan derden, zal dit alleen gebeuren indien dit gebeurt om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming zullen wij gegevens alleen in een derde land verwerken of laten verwerken indien aan de bijzondere vereisten van Art. 44 e.v. is voldaan. DSGVO zijn voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS door het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenaamde "standaardcontractbepalingen").

25. cookies en recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

Cookies" zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn bezoek binnen een online-aanbod. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "voorbijgaande cookies", zijn cookies die worden gewist nadat een gebruiker een online-aanbod verlaat en zijn browser afsluit. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een onlinewinkel of een aanmeldingsfout worden opgeslagen. Cookies die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven, worden "permanent" of "persistent" genoemd. Zo kan bijvoorbeeld de aanmeldingsstatus worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers worden opgeslagen in zo'n cookie, die wordt gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. Third-party cookies" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke partij die het online-aanbod exploiteert (als het alleen hun cookies zijn, spreekt men van "first-party cookies").

Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en zullen dit in ons privacybeleid toelichten.

Indien de gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hij verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online-marketingdoeleinden kan voor veel van de diensten, met name in het geval van tracking, worden gemaakt via de Amerikaans-Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-kant http://www.youronlinechoices.com/ worden uitgelegd. Bovendien kan het opslaan van cookies worden verhinderd door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Gelieve er nota van te nemen dat in dit geval niet alle functies van dit online-aanbod kunnen worden gebruikt.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van de externe commissaris voor gegevensbescherming Berlijn in samenwerking met de Advocaten gecreëerd door WBS-LAW.